:: صفحه اول
:: شرکتهاي ايراني
:: سايتهاي ايراني
:: كنفرانسها و نمايشگاه
:: قوانين و مقررات
:: سايتهاي معدنی
:: معادن ايران
:: اخبار
:: راهنماي فعاليتهاي معدني
:: سازمانها و انجمنها
:: متخصصين
:: شرکتهاي خارجي
:: نقشه سايت
:: مقالات

يادآوري كلمه عبور ؟  
[عضويت در سايت]  
[دریافت اخبار]  

صفحه اول > قانون نظام مهندسي معدن-۱

قانون نظام مهندسي معدن

6 5 4 3 2 1

فصل اول - كليات

ماده 1 - تعاريف:
قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي است.
نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات سازمانها تشكلهاي صنفي مهندسي حرفه‏اي اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات آيين‏نامه‏ها و استانداردها در بخش معدن.
تعاريف عمومي معدن: منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است و در اين قانون عيناً به كار مي‏رود.
وزارت صنايع و معادن: منظور وزارت صنايع و معادن ادارات سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعاليتهاي معدني: اين فعاليتها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي مي‏شود.
حرفه‏ هاي مهندسي معدن: منظور حرفه‏هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.

ماده 2 - اهداف و وظايف نظام مهندسي معدن عبارتند از:

  الف - حفظ و افزايش بهره‏وري منابع معدني كه سرمايه‏هاي ملي تجديدناپذير هستند.
  ب - تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‏هاي فني و مهندسي در فعاليتهاي معدني.
  پ - تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در كشور.
  ت - ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليتهاي معدني.
  ث - بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
  ج - ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‏ها در بخش معدن.
  چ - وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت اصول ايمني بهداشت بهره‏دهي مناسب حفظ محيط زيست صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن.
  ح - فراهم ساختن زمينه همكاري ميان وزارت صنايع و معادن و تشكلهاي مهندسي حرفه‏اي و صنعتي در بخش معدن.
  خ - ايجاد زمينه‏هاي مشاركت صاحبان حرفه‏هاي مهندسي معدن در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمراني كشور.
  د - ايجاد و تحكيم روابط حرفه‏اي در سطح ملي و بين المللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي و فني.

ماده 3 - براي تأمين مشاركت هرچه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‏اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي معدن» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» خوانده مي‏شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي معدن استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده مي‏شود طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تأسيس مي‏شوند.
سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي‏باشند.

ماده 4 - از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‏شود مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه‏اي است. اين صلاحيت در مورد حرفه‏هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه‏اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز مي‏شود. شرايط و ترتيب صدور تمديد ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‏اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن در آيين نامه اجرايي اين قانون معين مي‏شود.

تبصره ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و مدارك صلاحيت حرفه‏اي موقت دريافت دارند. ضوابط اجرايي مربوط طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

فصل دوم - تشكيلات اركان وظايف و اختيارات سازمان

ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمانهاي استانها هيأت عمومي سازمان شوراي مركزي سازمان رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي.

ماده 6 - براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل بيست نفر داوطلب عضويت از بين دارندگان مدرك در رشته‏هاي اصلي شامل مهندسي معدن مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي زمين‏شناسي و مهندسي نقشه‏برداري ضروري است.
تبصره 1 - داوطلبان عضويت بايد حداقل شش ماه قبل از تقاضاي عضويت در آن استان مقيم بوده و يا متولد آن استان باشد.
تبصره 2 - صاحبان هر يك از حرفه‏هاي مهندسي معدن در بيش از يك سازمان استان نمي‏توانند عضويت يابند.6 5 4 3 2 1