:: صفحه اول
:: شرکتهاي ايراني
:: سايتهاي ايراني
:: كنفرانسها و نمايشگاه
:: قوانين و مقررات
:: سايتهاي معدنی
:: معادن ايران
:: اخبار
:: راهنماي فعاليتهاي معدني
:: سازمانها و انجمنها
:: متخصصين
:: شرکتهاي خارجي
:: نقشه سايت
:: مقالات

يادآوري كلمه عبور ؟  
[عضويت در سايت]  
[دریافت اخبار]  

صفحه اول > قانون نظام مهندسي معدن-۶

قانون نظام مهندسي معدن

6 5 4 3 2 1

ماده 35 - سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفايي معادل سه درصد از درآمدهاي ان وزارت از محل حقوق دولتي بهره‏برداري از معادن را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش‏بيني مي‏گردد در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان براساس آيين‏نامه اجرايي اين قانون انجام مي‏گيرد.


ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000 ) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم مي‏شوند پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي‏باشد.

جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار براساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‏شود تعديل مي‏گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي‏گردد.


ماده 37 - آيين نامه‏هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.


قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي6 5 4 3 2 1